Tisha B'Av Program

Saturday, August 8, 1992
Location: 
Valley Beth Shalom
Program: 

Eicha by Meira Warshauer, by Brandeis-Bardin Ensemble