Jerusalem Lyric Trio

Thursday, March 25, 2004
Location: 
Valley Beth Shalom
Program: 
Amalia Ishak, soprano; Wendy Eisler-Kashy, flute; Allan Sternfeld, piano. Internationally acclaimed Israeli virtuosi. WORLD PREMIERE Acharit HaYamim for soprano and Piano by Moshe Denburg. Others works by Warshauer. Ben-Haim, Alexndeer, Smorganski, Harlap, Alotin, Avni and Weisenberg